Seçme ve Yerle?tirmeHolding bünyesinde istihdam edilmesi dü?ünülen aday personel ve istihdam edilmi? tüm personelimizde olmas? gereken yetkinlikler:

 Tak?m çal??mas? yapabilmeli
 Yön belirleyici olmal?
 ?leti?im becerisine sahip olmal?
 ??birli?ine aç?k olmal?
 Hedef ve sonuca odaklanabilmeli
 Yarat?c?l?k ve giri?imcilik ruhuna sahip olmal?
 Kendini ve çal??ma arkada?lar?n? geli?tirebilmeli
 Farkl?l?klara uyum sa?lamal? ve Yönetme yetene?i olmal?, liderlik yapabilmeli
 Mü?terilere kar?? duyarl? olmal? Seçim süreci s?ras?nda yeni mezun ve deneyimli adaylar?n yetenek ve teknik bazda i?e uygunluklar? belirlenebilmesi ad?na
 Yabanc? dil seviye tespit s?nav? uygulan?r
 Yetenekleri belirleyici mülakatlar gerçekle?tirilir
 Mesleki ki?ilik envanteri uygulamas?na gidilir
 Grup mülakatlar? ile senaryo çözümlemeleri ve örnek vaka analizleri yap?lmalar? istenir.

Do?ru i?e do?ru insan yerle?mek amac?yla ç?kt???m?z yolu, olumlu de?erlendirmelerden geçmi? aday?m?za i? teklifi yaparak noktalar?z. Süreç içerisinde olumlu de?erlendirmeyen tüm ba?vuru sahiplerinin özgeçmi?leri veritaban?m?zda do?abilecek kadrolar için belirli bir süre saklan?r.

SANKO Holding bünyesine yeni kat?lan ve kurum içi kariyerine ilk ad?m?n? atan her çal??ma arkada??m?z kendisine önceden belirtilen bir zaman süresince oryantasyon program?na tabi tutulur. Yönetim ve yönetici kadrolar?na al?nan personele ?nsan kaynaklar? koordinatörlü?ünce haz?rlanan Oryantasyon el kitab? belirli bir süre ile teslim edilir. Personelimiz Holding ve ba?l? oldu?u ?irket hakk?nda bilgi sahibi olduktan sonra ba?layaca?? görev, yetki ve sorumluluklar? ile ilgili detayl? bilgilendirilir.